top of page
Baby Buds.png
Bkg_black.png

Baby Buds Playgroup 讓幼兒能在一個愉快且充滿關愛的環境中,與導師建立信任和安全感。與此同時,通過一系列富有創意、
刺激感官、訓練四肢的活動,幫助幼兒發展人際關係及認知成長。

著重幼兒的心理發展,提升專注力及集中力。

Baby Toddlers Course_Baby Buds.png
Baby Toddlers Course_PG timetable.png
Baby Toddlers Course_Baby Buds info.png

​如需預約試堂
請填寫以下表格

News button_SPK.png
News button_TKW.png
News button_WTS.png
News button_TWRG.png
bottom of page